Svatební oznámení
© 1991 - 2020 Studio GALAXYS


 

Kontakt

 

Studio Galaxys

Na Hledíku 286

Staré Hradiště

533 52

603 478 039

galaxys@email.cz

 

 

 

Důležité

 

Ceník

Katalog fontů

Způsob objednání

Obchodní podmínky

Doprava a platba

Ochrana os. údajů

 

 

Další služby

 

Novoročenky

Promoční oznámení 

Jiné tiskoviny

Obchodní podmínky


I. Dodavatel

Obchodní podmínky (OP) se vztahují na všechny objednávky zaměřené na výrobu svatebních oznámení, novoročenek, promočních oznámení a jiných tiskovin. Dodavatelem těchto výrobků je: Jan Hrubeš, Na Hledíku 286, 53352 Staré Hradiště, IČ: 10495002 (dále též zhotovitel). Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku. Není plátce DPH.

Při uzavírání objednávky se vychází ze skutečnosti, že objednavatel (dále též zákazník) je seznámen s těmito „Obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými body.

II. Objednávka

1. Objednávka novoročenek, svatebních oznámení, pozvánek a jiných tiskovin se uskutečňuje pomocí objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách dodavatele, nebo e-mailem. Ve formuláři je potřeba vyplnit všechny požadované údaje. Objednávka se stává závazná po písemném schválení grafického návrhu tisku (e-mailem).

2. Dodavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo vyžadovat zálohu v plné výši objednávky předem, pokud usoudí, že se jedná o zákazníka se špatnou platební morálkou. U větších objednávek může být vyžadována zálohová platba.

III. Korektura

1. Před vlastním tiskem je zákazníkovi zaslán na email uvedený v objednávce, grafický návrh ke kontrole textu a grafiky. Tato korektura vyžaduje ze strany zákazníka potvrzení o tom, že je vše v pořádku, a že souhlasí s podobou návrhu. Toto potvrzení je zapotřebí zaslat e-mailem jako odpověď na zaslanou korekturu.

2. Vyžádané opravy textu ze strany zákazníka bývají provedené do 24 hodin od zaslání požadavku. První dvě varianty elektronického náhledu tiskoviny vytvořené na základě požadavků zákazníka jsou bezplatné. Každá další korektura (zaslání nových náhledů e-mailem) je zpoplatněna částkou 50 Kč.

3. Za přehlédnuté chyby v textu nenese zhotovitel odpovědnost. Text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky přesně v podobě, v jaké ho zákazník dodá. Věnujte tedy pečlivou kontrolu zaslanému návrhu. Změny v textu po odsouhlasení korektury již bohužel nejsou možné, protože se zakázka začíná okamžitě zpracovávat.

4. Zasláním potvrzení o správnosti korektury zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a současně s podmínkami smluvenými prostřednictvím e-mailové komunikace, které jsou v případě rozporu přednostní.

IV. Tisk a termín zhotovení

1. Na základě potvrzení korektury a schválení tisku se zakázka vytiskne v co nejkratším termínu, nejpozději do 10. pracovních dnů. V případě expresní zakázky, která je podmíněna příplatkem 20% základní ceny, je termín zhotovení do 3. pracovních dnů.

2. Materiál na výrobu svatebních oznámení, novoročenek, promočních oznámení, vizitek a různých blahopřání je grafický papír s lesklou přední stranou, síly 280 g/m2. Po domluvě je možné použít i papír s matným, či saténovým povrchem. Tisk provádíme ve fotografické kvalitě, která je výrazně lepší než za použití ofsetové technologie (výraznější barevnost a vyšší kontrast). Zadní strana tiskoviny může obsahovat světle šedou značku výrobce papíru a nemůže být tedy potištěna.

3. Rozměry tiskovin mohou být z obou stran o 1-3 mm menší oproti uváděným čistým rozměrům na webové stránce, z důvodu technologického ořezu papíru.

V. Stornování objednávky

1. Zaslaná objednávka je závazná a lze ji stornovat pouze ve chvíli, kdy nejsou zahájeny práce na zakázce (grafické úpravy, tisk, expedice). V opačném případě je nutné uhradit stornopoplatek za náklady vzniklé při zpracování objednávky dle těchto sazeb.

•    Na zakázce nebyly započaty žádné práce: 0 Kč
•    Byly provedeny grafické úpravy, nebo byl odeslán návrh ke korektuře: 400 Kč
•    Zboží bylo vytištěno: 100% z ceny objednávky - náklady na dopravu
•    Zboží bylo odesláno: 100% z ceny objednávky + náklady na dopravu a případné vícenáklady s vrácením zásilky + případné administrativní úkony.

2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání zákazníka. Nabízené produkty jsou tvořeny na základě objednávky a jedná se tak o zakázkovou výrobu zboží. Následující bod „Odstoupení od kupní smlouvy“ lze tedy uplatnit jen na produkty, které lze následně prodat jinému zákazníkovi (například na obálky), ale ne na samotné tiskoviny.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Nejedná-li se o případ uvedený výše dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku (tisk na zakázku), či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (viz kontakt).

2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od dodání zásilky prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Nárok na úhradu škody vzniklé na dodaném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VII. Reklamace

1. Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí následující reklamační řád.

2. Zboží může být vráceno pouze po vzájemné dohodě s dodavatelem v případě uznané reklamace, a to v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoli známek užívání a kompletní. Současně je třeba přiložit nákupní doklad a číslo účtu, na který se v případě uznání reklamace, zákazníkovi vrátí uhrazená částka. Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet. Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od jejího obdržení. Kupující bude mailem informován o přijetí reklamace i o jejím vyřízení. Reklamované zboží musí být zasláno bez dobírky, jinak zásilka nebude přijata. Na vrácení peněz má dodavatel celkem 30 dní od uznání reklamace. Reklamační řízení není dodavatelem zpoplatněno ani v případě zamítnutí reklamace.

3. Potvrdí-li dodavatel, že vinou chybného zpracování byla vyrobena zakázka neodpovídající objednávce zákazníka, bude tato zakázka zdarma znovu přepracována. Vadné tiskoviny zůstávají ve vlastnictví zhotovitele. Nelze-li vadnou zakázku z nějakých důvodů přepracovat, bude zákazníkovi v takovém případě vrácena finanční částka odpovídající hodnotě zakázky. Z této částky budou zákazníkovi odečteny zasílací náklady, pokud byly součástí zakázky (poštovné).

VIII. Informační povinnost poplatníka - EET

Nepřijímáme platby v hotovosti dle § 5 zákona 112/2016 Sb. Převodů na účet ani plateb dobírkou prostřednictvím České pošty se zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb. netýká.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Uzavřením smlouvy o dílo objednavatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Obchodními podmínkami“ a přijímá je.

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.

3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku.

4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.

5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto OP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.
Pojmy a zkratky

OP – obchodní podmínky
Zhotovitel – pro účely těchto OP se zhotovitelem rozumí Jan Hrubeš, IČ: 10495002, se sídlem Na Hledíku 286, 533 52 Staré Hradiště.
Objednavatel (zákazník) – se rozumí osoba, která si u zhotovitele nebo zástupců zhotovitele objednala zakázku.
Zakázka – se rozumí zhotovení tiskovin nebo zpracovaní fotografických dat, materiálů a zhotovení dárkových předmětů.

 

Kontakt

 

Studio Galaxys

Na Hledíku 286

533 52  Staré Hradiště

Tel: 603 478 039

Email: galaxys@email.cz

 

 

Důležité

 

Ceník

Katalog fontů

Způsob objednání

Obchodní podmínky

Doprava a platba

Ochrana os. údajů

 

Další služby

 

Novoročenky

Promoční oznámení

Jiné tiskoviny